سامانه نقش به منظور تعامل بیشتر با شما مخاطب فرهیخته رادیو نمایش طراحی شده است شما می توانید از این طریق

1- برای شرکت در جشنواره ها، مسابقات یا برنامه های شبکه فایل صوتی و متنی ارسال کنید 

2- برای شرکت در رویداد های شبکه نمایش ثبت نام کنید 

4- برای شرکت در برنامه "رویکرد" ثبت نام کنید